Yükümlülük, Tarafsızlık ve Gizlilik Beyannamesi

ANTİMİKROP Ar-Ge ve Biyosidal Analiz Merkezi, hizmet sunduğu tüm paydaşlarına bağımsız ve tarafsız bir hizmet vermektedir. Verilen hizmetler ve uygulanan kurallar, müşteri farkı gözetilmeden, herkese eşit olarak uygulanmaktadır.

Hiçbir çalışan, test ve analiz çalışmalarında, bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında şüphe uyandıracak bir davranışta bulunmamaktadır. Aynı şekilde hiçbir çalışan, faaliyetleri sırasında, ticari, mali ve her ne şekilde olursa olsun bir baskı altında kalmayacak, çalışmalarında baskıdan kaynaklanan bir davranış sergilemeyecektir.

Faaliyetlerinin her aşamasında tarafsız davranışın öneminin anlaşılması sağlanmakta ve çıkar çatışması olabilecek noktalar fark edilerek bunlar kuruluş lehine yönetilmekte ve tarafsızlık garanti altına alınmaktadır.

Bütün çalışanlar, faaliyet alanlarına giren bütün çalışmalarında, TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel şartlar standardını esas almaktadır. Bu standart, test, analiz ve kalibrasyon hizmeti veren laboratuvarların yetkinliklerinin tanınması için gerekli koşulları ortaya koymaktadır. Tüm çalışanlar, laboratuvar faaliyetlerini, tarafsız bir şekilde yürütmekte, tarafsızlığın korunacağı şekilde yapılandırmakta ve yönetmektedir. Laboratuvar, faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olmakla birlikte tarafsızlığı tehlikeye düşürecek ticari, mali ya da diğer baskılara izin vermemektedir.

Bütün çalışanlar, bağımsız karar verme, doğruluk, tarafsızlık, güvenilirlik, açıklık, hızlılık ve gizlilik ilkelerine tam uymaktadır.

Bütün çalışanlar, test ve analiz çalışmalarını yaptıran müşterilerin, bu çalışmalar sırasında ve sonrasında elde edilen her türlü bilgilerini korumakta, gizliliğine önem vermekte ve laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden yasal yükümlülükler doğrultusunda sorumludur.  Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescil edilmiş haklarının korunmasına ve test ve analiz sonuçlarının güvenli bir şekilde saklanmasına önem vermektedir. Hiçbir çalışan, müşterilere ait test ve analiz örneklerini laboratuvar dışına çıkarmamakta, müşterilerinin test ve analiz sonuçlarını gösteren raporları, üçüncü kişilere veya bir başka müşteriye göstermemektedir. Müşterilere ait raporların müşteri dışında bir başka kişi veya kuruluşa ulaşması engellenmektedir.

Laboratuvarın gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri ya da ilgili şahıs, açıklanacak bilgi konusunda haberdar edilmektedir.

Yasal olarak gereken haller dışında; komite üyeleri, yükleniciler, dış kuruluş personeli veya laboratuvar adına faaliyet gösteren şahıslar da dâhil tüm çalışanlar, laboratuvarın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen ya da oluşturulan tüm bilgileri gizli tutmaktadır.

Bütün bu sayılan yükümlülük, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun davranılacak olup aykırı davranışta bulunan bir çalışan, ünvanı ve yetkisi ne olursa olsun disiplin suçu işlemiş olur ve gerekli yasal cezaların uygulanacağını bu beyanı imza altına alarak taahhüt etmektedir.

Ayrıca aynı şekilde, ANTİMİKROP Laboratuvarı üst yönetimi de müşteriye ait tescilli hakları, bilgi, numune, malzeme, doküman, analiz sonuçları ve sonuç raporlarının gizliliğini sağlamak ve korumakla yükümlü olduğunu, gizli bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, çalışanlarını da paylaşmaya zorlamayacağını, deney faaliyetleri ve deney sonuçlarıyla ilgili olarak çalışanlara baskı yapılmayacağını bu beyanı imza altına alarak taahhüt etmektedir.